Associacions Voluntariat                                       Club Triatló Oliva - Activa't +                           Junta Local contra Càncer Oliva                   Associació Voluntariat Protecció Civil Oliva                            Motoevent Safor                                           Club Muntanya Botamarges                                         Fundació Espurna                                                      Els Oliveros

Les Associacions de Voluntariat són avuí dia, més que  necessàries, aquestes associacions i col.lectius són, sense cap mena de dubte, potenciadores de les actuacions i de les activitats de clubs esportius, entitats socials, associacions i col.lectius, milloren la qualitat de vida dels ciutadans i naixen del compromís ciutadà.

Aquesta acció voluntària consensuada, forma  un grup de voluntariat mancomunat al servici de les associacions que ho necessiten i dels ciutadans.

Es disposa d’una base de dades dels voluntaris/tàries  de la qual es nodreixen els diferents grups i col.lectius que en formen part o sol.liciten col.laboració mitjançant un conveni.

Creada a l’empar de la  Llei 4/2001 de 19 de juny del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, i la nova Llei 45/2015 del 14 d’octubre, del Voluntariat Estatal” neix la iniciativa  “ Associació Voluntariat Club Triatló Oliva  UAI Activa’t +” inscrita en la Secció Quarta del Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana, amb el nombre CV-04-057905-V.

Té com a finalitat establir vies i transversalitat, impuls, promoció, foment i coordinació participativa en tots els camps federatius i populars socials: en camps com l’esport, l’educació, , la defensa del medi ambient, la conservació del patrimoni, l’atenció social i la salut, la dinamització cultural i ciutadana o la cooperació i la responsabilitat social al desenvolupament.

Fomentar el treball i les activitats de l'Associació Voluntariat  Protecció Civil  Oliva i l'Escola d'Emergències.

Crear un Programa de Formació Continua i  d'Orientació , formació certificada mitjançant crèdits de participació i aprofitament. 

L’entitat defensa els interessos dels voluntaris gestiona la disposició de les cobertures i assegurances de Responsabilitat Civil i Accidents necessàries.


GESTIÓ

Conforma i gestiona una  Programació amb continguts com:

– Elaborar i aprovar el seus estatuts interns de funcionament. Règim Intern

-Articular els mecanismes necessaris per garantir la informació, la participació i la col·laboració de la persona voluntària, tant en l’entitat com en els programes que aquesta desenvolupe.

-Dotar a la persona voluntària del suport i mitjans adequats per al desenvolupament de les seues funcions.

-Proporcionar la formació necessària a la persona voluntària per al correcte desenvolupament dels programes.-Pla formació continuada, amb  habilitació i certificació de la formació amb l’aprovació de crèdits per entitats formatives, Universitats i centres Educatius, i Organismes Oficials.

-Portar un registre d’altes i baixes del personal voluntari.

-Subscriure una pòlissa d’assegurances que garantisca a la persona voluntària la cobertura pels danys i perjuís que es puguen ocasionar a la persona voluntària i els que es produïsquen a tercers en l’exercici de la seua activitat, amb les característiques i pels capitals que es determinen reglamentàriament.

-Garantir les condicions de salut i seguretat adients. Pla de Mesures de Salut i Seguretat integral (PRRLL)

-Expedir el certificat de persona voluntària que acredite els serveis prestats en l’entitat justificació creditícia, equivalències i convalidacions.

-Altres derivades de la legislació vigent.