El Club Triatló Oliva UAI Activa't + actua com Associació de Voluntariat registrada a la secció Quarta del Registre Autonòmic de la Comunitat Valenciana amb el nombre CV-04-057905-V per tal de realitzar activitats d’interés general que, respecten els principis de no discriminació, solidaritat, pluralisme i tots aquells que inspiren la convivència en una societat democràtica, es duen a terme per a la millora de la qualitat de vida d’altres persones o de la col·lectivitat, d’acord amb els requisits següents:

 

a)    Que tinguen caràcter altruista i solidari

 

b)  Que la seua realització siga conseqüència d’una decisió pròpia i lliurement adoptada, i no siga causa d’una obligació personal ni d’un deure jurídic.

 

 

 

c)    Que es duguen a terme d’una manera desinteressada i sense contraprestació econòmica, ni de qualsevol altra índole, sense perjuí dels incentius que legalment puguen establir-se, i que el voluntari puga ser rescabalat pels gastos originats en l’exercici de la seua activitat.

 

d)    Que es desenrotllen a través de programes o projectes concrets, enmarcats als principis Estatutaris del Club Triatló Oliva com Associació de Voluntariat de la CV, com la promoció esportiva del Triatló a tots els nivells. 

 

L’acció voluntària dels membres del Club Triatló Oliva, i associacions de col.laboradors i voluntaris  es fonamenta en els principis següents:

 

a)    La llibertat com a principi fonamental de l’expressió d’una opció personal, tant de les persones voluntàries com de les destinatàries de l’acció.

 

b)    L’autonomia d’esta entitat de voluntariat respecte dels poders públics.

 

c) La participació com a principi democràtic d’intervenció directa i activa de la ciutadania, promovent el desenrotllament d’un teixit associatiu que articule la comunitat des del reconeixement de la seua autonomia i pluralisme, així com la cooperació i coordinació amb els professionals del sector.

d)    La solidaritat, atenent les necessitats d’altres persones i grups, i no exclusivament dels membres d’esta organització. Serveixca com exemple la col.laboració del nostre voluntariat en la Marxa i Cursa a Peu Solidària contra el càncer de mama, RUNCANCER OLIVA  organitzada per la Junta Local contra el càncer d'Oliva i el Dia de la Dona, organitzat per DANSA ORIENTAL OLIVA, les dos activitats enmarcades com Activitats de Participació Ciutadana.

 

 

 

e)    El compromís social com a principi de corresponsabilitat que orienta una acció estable i rigorosa, que busque l’eficàcia de les seues actuacions com a contribució als fins d’interés social, i que en cap cas busque cap benefici econòmic, ni remuneració de prestació laboral encoberta.

 

f)     En general, tots aquells principis que inspiren la convivència en una societat democràtica, moderna, participativa, justa, lliure i igualitària.

 

L’acció voluntària no podrà, en cap cas, ser substitutòria del treball remunerat que realitzen els que professionalment es dediquen a l’acció social o cívica. Obviament la Federació UAI Activa't + de la qual forma part el Club Triatló Oliva té com a principal objectiu la creació d'ocupació igualment la potenciació de les accions de voluntariat, pero de forma totalment diferenciada.

 

Igualment participen del conjunt de Voluntariat, Clubs com els Oliveros, Club Muntanya Botamarges, Escola Triatló Municipal Tritarongina, Associació Voluntariat  Protecció Civil Oliva , Creu Roja, Club Nautic Oliva, Moto Event Safor, Junta Local Seguretat Ciutadana, Policies Locals, Guardia Civil i Prefectura de Trànsit ....simpatitzants,  com la família Salort  i col.laboradors com Joan Tur, Joel ,Juan Gómez, Ximo Jordà, Paco Sala, Auto Escola Eco Oliva la Font.... i un llarg etc de col.lectius festers... Rebollet, Sant Vicent, Sant Francesc, El Crist de Sant Roc i clar està el voluntariat individual que caracteritza aquesta Associació.